Om Alkohol
Om Alkohol

OM MATERIALET

OM ALKOHOL er et tværfagligt undervisningsmateriale for elever i 7.-9. klasse. Materialet sætter fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. De kundskaber og færdigheder, som eleverne opnår ved at arbejde med OM ALKOHOL bidrager til alsidig udvikling og rækker langt ud over emnet alkohol.

OM ALKOHOL er en del af en Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne, der skal bidrage til at udskyde alkoholdebuten, nedsætte forbruget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.  

Brug OM ALKOHOL

OM ALKOHOL er et fleksibelt materiale, som kan bruges i enkelte fag eller tværfagligt og i kortere eller længere undervisningsforløb. Eleverne kan også få ideer til emner for projektopgaver. Materialet er webbaseret. Det er også muligt at downloade materialet her.

Formål

Viden om alkohol
Eleverne bliver klogere på bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. 

Eleverne er aktive
Gennem refleksion og diskussion tilegner eleverne sig aktivt viden om unge og alkohol, argumenterer for deres holdninger og lytter til andres synspunkter.

Brede kompetencer
Materialets pædagogiske mål begrænser sig ikke til emnet alkohol. De kompetencer, eleverne tilegner sig ved at arbejde med OM ALKOHOL, kan de bruge, når de beskæftiger sig med andre fag og andre emner.

Fælles Mål

OM ALKOHOL tager udgangspunkt i Fælles Mål og kan derfor opfylde en del af Undervisningsministeriets mål for de fag, som materialet henvender sig til. 

Se slutmål for de enkelte fag

Biologi

Miljø og sundhed

• beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

• kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed

Biologiens anvendelse

• forholde sig til moderne bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen

Arbejdsmåder og tankegange

• søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet

Dansk

Det talte sprog

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

• Lytte aktivt i samtale og være åben og analytisk, når man vurderer sin egen og andres mundtlige fremstilling

Det skrevne sprog − læse

• Bruge forskellige læsemåder

• Afpasse læsemåder efter formål, genre og medie

• Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form

• Forholde sig analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier

• Forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kilder målrettet og kritisk

Det skrevne sprog – skrive

• Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

• Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation

• Bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen

Sprog, litteratur og kommunikation

• Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden

• Forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer

• Anvende informationsteknologi bevidst og hensigtsmæssigt

• Gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation

Fysik/kemi

Fysikkens og kemiens verden

• benytte fysisk og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser

Arbejdsmåder og tankegange

• planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter

• vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

Geografi

Kultur og levevilkår

• Beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund

Arbejdsmåder og tankegange

• Undersøge regioner, globale mønstre og problemstillinger samt samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler

• Anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse

Matematik

Tal og algebra

• lære og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem

Matematik i anvendelse

• vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer

• arbejde med grafiske fremstillinger

• anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger

Samfundsfag

Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

• Give eksempler på, hvordan forskellige former for magt og ressourcer har indflydelse på politisk deltagelse og politiske beslutningsprocesser lokalt, nationalt og globalt

• Anvende viden om forskellige politiske aktørers synspunkter og interesser til at forstå og forklare politiske udsagn i den offentlige debat

Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet

• Give eksempler på, hvordan sociale normer, holdninger og adfærdsformer karakteriserer forskellige sociale grupper og giver anledning til konflikter imellem dem

Færdigheder på tværs af de tre områder

• Fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder

• Indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Årsager og betydning

• Gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer

• Gøre rede for sammenhængen mellem levevilkår og livsstil

• Analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø

• Beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed

Visioner og alternativer

• Analysere forestillinger om det gode liv

• Vurdere alternativer for den enkelte og for fællesskabet

Handling og forandring

• Forudsige barrierer i arbejdet med løsnings- og handlemuligheder

• Fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder

Teorien bag

OM ALKOHOL bygger på Albert Banduras teori om social indflydelse, som peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold. En indsats, der skal udsætte alkoholdebuten og nedsætte forbruget blandt unge, må derfor rette sig både mod den unges tro på og evne til at takle situationer omkring alkohol, men i lige så høj grad mod omgivelserne, fordi sociale faktorer som f.eks. påvirkning fra venner, forældre og reklamer spiller en stor rolle for unges alkoholvaner. Forskning viser, at et undervisningsprogram har større chance for at være effektivt, hvis det fokuserer på elementerne i den sociale indflydelsesmodel:

1. At give eleverne viden om de kort- og langsigtede virkninger ved alkoholforbrug samt fordelene ved at udskyde alkoholdebut og minimere indtag.

2. At sætte eleverne i stand til at gennemskue de mekanismer i sociale netværk og samfundet som helhed, der påvirker dem til at starte med at drikke alkohol.

3. At give eleverne specifikke kompetencer til og strategier for at modstå direkte og indirekte pres i forhold til at drikke alkohol fra venner, familie, kampagner og massemedier.

Kilder i KULTUR & SAMFUND

Er din sundhed dit eget valg?

Rasmussen, M. et al.(2019) Skolebørnsundersøgelsen 2018. Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-,13- og 15-årige skoleelever i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/skoleboernsundersoegelsen_2018

Alkohol og helbred. Sundhedsstyrelsen 2008. Komiteen for Sundhedsoplysning. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2008/alkohol-og-helbred

Dahlgren/Whitehead: WHO Europe 2007 »European strategies for tackling social inequities in health: levelling up Part 2«

Opfattelser og virkelighed
Balvig F, Holmberg L, Sørensen A (2005). Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Meyer MKH, Lundgaard PB, Zachariasen E, Christensen ASP. Unges alkoholvaner i Danmark 2019. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) 2020

Fællesskab og forskellighed
Meyer MKH, Lundgaard PB, Zachariasen E, Christensen ASP. Unges alkoholvaner i Danmark 2019. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) 2020

Alkohol og reklamer
Handlepraksis rettet mod børn og unge § 11, kap 3. LOV nr 426 af 03/05/2017. Erhvervsministeriet. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426

Forbrug og forebyggelse
Rehm J et al. Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol use disorder. Lancet 2009; 373: 2223-33

Babor T., Caetano R., Casswell S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham K., Grube J., Hill L., Holder H., Homel R., Livingston M., Österberg E., Rehm J., Room R. og Rossow I. Alcohol: No ordinary commodity. Research and public policy. Second edition (2010)

Sundhedsstyrelsen (2018). Forebyggelsespakke – Alkohol. Sundhedsstyrelsen, København https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Forebyggelsespakker/Alkohol.ashx?la=da&hash=E797431207AEB484ECB1E1778B8DC5FD6E70B7EF 

ESPAD Group (2020). ESPAD Report 2019. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, EMCDDA Joint Publications, Publications Office of the European Union, Luxembourg. http://www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf

 

 

Kilder i KROP & SUNDHED

Alkohol og kroppen
Rusmidlernes biologi – om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen 2004.  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2004/Publ2004/Rusmidlernes_biologi/Rusmidlernes_biologi,-d-,pdf.ashx

Rehm J et al. Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol use disorder. Lancet 2009; 373: 2223-33

Alkohol og helbred. Sundhedsstyrelsen 2008. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2008/Publ2008/CFF/Alkohol/Alkohol_helbred2008,-d-,pdf.ashx

Alkohol, promille og procent

Meyer MKH, Lundgaard PB, Zachariasen E, Christensen ASP. Unges alkoholvaner i Danmark 2019. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) 2020.

Kræft og alkohol
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside for skoleelever. https://www.cancer.dk/skole/

Schütze M, Boeing H, Pischon P et al. Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eight European countries based on results from prospective cohort study. BMJ 2011; 342:d1584

Corrao G, Luca R, Bagnardi V, Zambon A, Poikolainen K. Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis. Addiction 2000;95(10):1505-23.

Har du spørgsmål eller andet vedrørende OM ALKOHOL, kontakt venligst:

Alkoholindsatsen 'Fuld af liv' på fuldafliv@cancer.dk
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 Kbh Ø

REDAKTION Astrid Dybbro, Anne Friis Krarup, Per Kim Nielsen
DESIGN & ILLUSTRATION LARSEN ET RASMUSSEN ved Lone Rasmussen
FILMPRODUKTION Millstream Media ved Theis Mølstrøm
TAK TIL Troels Kjær, Alice Grønhøj, elever på Høje Taastrup Gymnasium og Alkohol & Samfund

OM ALKOHOL er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Aktivitetspulje, Tips- og Lottomidler samt TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk