Om Alkohol
Om Alkohol

Velkommen til lærerinfo

Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale OM ALKOHOL, har til formål at bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sund alkoholkultur blandt børn og unge i Danmark. Materialet tager eleverne med på en rejse, der giver indsigt i relevante emner og problemstillinger om unge og alkohol via fagtekster, avisartikler, film, quizzer og opgaver. OM ALKOHOL skaber en ramme for oplevelse, fordybelse, virkelyst, stillingstagen og handlen. De kundskaber og færdigheder, som eleverne opnår ved at arbejde med materialet bidrager til alsidig udvikling og rækker langt ud over emnet alkohol.

Herunder kan du som lærer finde information om den faglige baggrund for OM ALKOHOL samt undervisningsmaterialets formål og indhold. Du kan også finde en oversigt, som giver et konkret bud på, hvordan materialet kan bruges i undervisningen.

Indhold

OM ALKOHOL består af ni forskellige temaer, der indeholder fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Temaerne kan bruges i undervisningen i ét eller flere af de humanistiske eller naturfaglige fag. Der er fem humanistiske temaer i KULTUR & SAMFUND, mens der er fire naturfaglige temaer i KROP & SUNDHED. Temaerne kan både anvendes særskilt i undervisningen og i forlængelse af hinanden som et kortere temaforløb.

Online og print
Materialet findes online på www.omalkohol.dk, hvor det også er muligt at downloade materialet. 

Tid
Undervisningen i hvert af de ni temaer inkl. opgaver tager 1- 2 lektioner af 45 minutters varighed (se temaoversigten)   

Trinmål
OM ALKOHOL tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 og kan derfor opfylde en del af Undervisningsministeriets mål for de fag, som materialet henvender sig til. 

Formål

Viden om alkohol
Eleverne bliver klogere på bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg.

Eleverne er aktive
Gennem refleksion og diskussion tilegner eleverne sig aktivt viden om unge og alkohol, argumenterer for deres holdninger og lytter til andres synspunkter.

Brede kompetencer
Materialets pædagogiske mål begrænser sig ikke til emnet alkohol. De kompetencer, eleverne tilegner sig ved at arbejde med OM ALKOHOL, kan de bruge, når de beskæftiger sig med andre fag og andre emner.

Faglig baggrund

Alkohol og kræft
Alkohol er kræftfremkaldende. Alkohol øger risikoen for kræft i mundhulen, svælget, struben, spiserøret, leveren, brystet, tyk- og endetarmen, og risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, der indtages. Hvert år rammes ca. 1.800 personer i Danmark af kræft som følge af deres alkoholforbrug. Det svarer til 8 % af alle kræfttilfældene blandt mænd og 3 % blandt kvinder.

Unge og alkohol
Alkoholvaner grundlægges i ungdommen. Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne, og en tidlig alkoholdebut (før 14-års-alderen) øger risikoen for alkoholafhængighed senere i livet. Samtidig drikker de danske unge for meget, for ofte og begynder at eksperimentere med alkohol i en tidlig alder. F.eks. har 32 % af de 15-16-årige drukket sig fulde mindst én gang i løbet af den seneste måned. Det er mere end i noget andet europæisk land, hvor det tilsvarende gennemsnitlige tal er 13 %.

For at forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde er det derfor vigtigt at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Danmark.

Teorien bag
OM ALKOHOL bygger på Albert Banduras teori om social indflydelse, som peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold. En indsats, der skal udsætte alkoholdebuten og nedsætte forbruget blandt unge, må derfor rette sig både mod den unges tro på og evne til at takle situationer omkring alkohol, men i lige så høj grad mod omgivelserne, fordi sociale faktorer som f.eks. påvirkning fra venner, forældre og reklamer spiller en stor rolle for unges alkoholvaner. Forskning viser, at et undervisningsprogram har større chance for at være effektivt, hvis det fokuserer på elementerne i den sociale indflydelsesmodel:

  • At give eleverne viden om de kort- og langsigtede virkninger ved alkoholforbrug samt fordelene ved at udskyde alkoholdebut og minimere indtag.
  • At sætte eleverne i stand til at gennemskue de mekanismer i sociale netværk og samfundet som helhed, der påvirker dem til at starte med at drikke alkohol.
  • At give eleverne specifikke kompetencer til og strategier for at modstå direkte og indirekte pres i forhold til at drikke alkohol fra venner, familie, kampagner og massemedier.

 

Lærerinfo

Fælles Mål

OM ALKOHOL tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 og kan derfor opfylde en del af Undervisningsministeriets mål for de fag, som materialet henvender sig til. 

Se slutmål for de enkelte fag

Biologi

Miljø og sundhed

• beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

• kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed

Biologiens anvendelse

• forholde sig til moderne bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen

Arbejdsmåder og tankegange

• søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet

Dansk

Det talte sprog

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

• Lytte aktivt i samtale og være åben og analytisk, når man vurderer sin egen og andres mundtlige fremstilling

Det skrevne sprog − læse

• Bruge forskellige læsemåder

• Afpasse læsemåder efter formål, genre og medie

• Fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form

• Forholde sig analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier

• Forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kilder målrettet og kritisk

Det skrevne sprog – skrive

• Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

• Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation

• Bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen

Sprog, litteratur og kommunikation

• Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden

• Forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer

• Anvende informationsteknologi bevidst og hensigtsmæssigt

• Gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation

Fysik/kemi

Fysikkens og kemiens verden

• benytte fysisk og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser

Arbejdsmåder og tankegange

• planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter

• vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

Geografi

Kultur og levevilkår

• Beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund

Arbejdsmåder og tankegange

• Undersøge regioner, globale mønstre og problemstillinger samt samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler

• Anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse

Matematik

Tal og algebra

• lære og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem

Matematik i anvendelse

• vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer

• arbejde med grafiske fremstillinger

• anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger

Samfundsfag

Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

• Give eksempler på, hvordan forskellige former for magt og ressourcer har indflydelse på politisk deltagelse og politiske beslutningsprocesser lokalt, nationalt og globalt

• Anvende viden om forskellige politiske aktørers synspunkter og interesser til at forstå og forklare politiske udsagn i den offentlige debat

Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet

• Give eksempler på, hvordan sociale normer, holdninger og adfærdsformer karakteriserer forskellige sociale grupper og giver anledning til konflikter imellem dem

Færdigheder på tværs af de tre områder

• Fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder

• Indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Årsager og betydning

• Gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer

• Gøre rede for sammenhængen mellem levevilkår og livsstil

• Analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø

• Beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed

Visioner og alternativer

• Analysere forestillinger om det gode liv

• Vurdere alternativer for den enkelte og for fællesskabet

Handling og forandring

• Forudsige barrierer i arbejdet med løsnings- og handlemuligheder

• Fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk