Om Alkohol
Om Alkohol

Forbrug og forebyggelse

Forbrug og forebyggelse

Hvor meget alkohol drikker danskerne? Og hvor meget drikker unge i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande?

Alkohol spiller en væsentlig rolle for sygdom og død i hele verden - det vil sige både i lande med lav og høj indkomst. Men hvor meget alkohol drikker den danske befolkning egentlig?

Lav opgave 1. Beregn, hvor meget alkohol danskerne drikker?

Hvor meget drikker danskerne – og hvem drikker mest?
I Danmarks Statistik kan man finde tal over, hvor meget alkohol, der bliver købt i Danmark. Men det er svært helt præcist at beregne, hvor meget den danske befolkning drikker ud fra disse tal. Noget alkohol bliver nemlig købt, men ikke drukket. Noget alkohol bliver købt i udlandet. Og der er stor forskel på, hvor meget alkohol, der bliver drukket i forskellige grupper i befolkningen. Derfor gennemfører man også spørgeskemaundersøgelser, hvor man spørger et udsnit af den danske befolkning om, hvor meget de drikker hver især. På denne måde kan vi få viden om, hvilke befolkningsgrupper, der drikker mere end andre.

Lav opgave 2. Danskernes alkoholvaner

Hvor meget alkohol drikker danske unge sammenlignet med andre europæiske unge? 
Der er forskel på, hvor meget alkohol, man drikker i forskellige lande. Der bliver drukket mest alkohol pr. indbygger i Europa sammenlignet med de andre verdensdele. 

Danske unge har i medierne fået overskrifter som ”Guldmedalje i druk går igen til danske unge” og ”Danske unge giver ikke druk-rekorden fra sig”. Men er det rigtigt, at unge i Danmark drikker mere alkohol end deres jævnaldrende europæiske naboer?

Lav opgave 3. Alkoholvaner blandt unge i Europa

Alkohol er ikke en almindelig forbrugssvare

Man kan købe alkohol i helt almindelige butikker, selv om alkohol er et giftstof, som direkte og indirekte påvirker mange af kroppens organer og funktioner. Derfor påvirker alkohol kroppens sundhed og øger risikoen for en lang række sygdomme. Når man i længere tid – og jævnligt – drikker sig beruset, kan man blive afhængig af alkohol. Afhængighed kan påvirke ens adfærd og evne til at koncentrere sig. 

Figur 1. Konsekvenser som alkohol kan have for kroppen

Hvordan kan man nedsætte alkoholforbruget?
Man kan f.eks. nedsætte danskernes forbrug af alkohol ved at indføre regler, der gør det besværligt eller ulovligt at købe/drikke alkohol. Det kalder man også politiske værktøjer. Man kan f.eks.:

 • Hæve prisen på alkohol, da prisen har betydning for forbruget.
 • Gøre det sværere at få fat i alkohol. Butikkerne kunne have et mindre udvalg af alkohol og åbningstiderne for salg af alkohol kunne være kortere. Man kunne også hæve aldersgrænsen for køb af alkohol og slå mere effektivt ned, når aldersgrænsen ikke bliver overholdt.
 • Begrænse markedsføringen af alkohol, fordi reklamer for alkohol kan påvirke unge til at drikke tidligere og mere alkohol.

Har du andre bud på politiske værktøjer, der kan nedsætte forbruget af alkohol? Og hvorfor tror du, at de danske politikere ikke gør brug af de værktøjer, som kan være med til at mindske forbruget af alkohol i den danske befolkning?

OPGAVE 2: DANSKERNES ALKOHOLVANER

Danskernes Sundhed er en national database, der indeholder data om den voksne befolknings sundhedstilstand. Det er muligt at foretage analyser i forhold til danskernes sundhedsadfærd, og det er f.eks. oplagt for kommuner og regioner at benytte den til sundhedsplanlægning.

Del jer op i seks grupper og gå ind på www.danskernessundhed.dk Vælg kategorien ”Alkoholforbrug” under ”Sundhedsadfærd”. Så kommer der seks forskellige drikke-profiler frem. Fordel de seks profiler for alkoholforbrug mellem jer, så hver gruppe kommer til at arbejde med én af nedenstående profiler. Fokuser på det nyeste år, der er data fra:

1.    Overskrider højrisikogrænsen (14 genstande for kvinder og 21 for mænd)
2.    Overskrider lavrisikogrænsen (7 genstande for kvinder og 14 for mænd)
3.    Binge-drinking (5 genstande eller flere ved samme lejlighed, f.eks. fest)
4.    Tegn på problematisk alkoholforbrug
5.    Intet alkoholforbrug de seneste år
6.    Vil nedsætte alkoholforbrug

Besvar derefter følgende spørgsmål i hver gruppe:

 • Hvor mange procent af danskerne er i jeres profil for alkoholforbrug. (Hvor mange procent af danskerne overskrider f.eks. højrisikogrænsen (profil 1)?) Er der forskel blandt de forskellige regioner (kryds af i de forskellige regioner næst-øverst)? Og hvordan ser det evt. ud i jeres kommune (vælg "kommune" i øverste bjælke)?
 • Hvordan er fordelingen i forhold til køn, alder, og evt. uddannelse i jeres profil (Vælg "Uddannelse" i øverste bjælke)? Hvad kendetegner de personer, som især passer til jeres profil? (f.eks. især overskrider højrisikogrænsen (hvis I arbejder med profil 1), især vil nedsætte alkoholforbruget (hvis I arbejder med profil 6))?
 • Diskuter i gruppen, hvorfor nogle personer (f.eks. mænd eller kvinder eller bestemte aldersgrupper) i højere grad har den adfærd, som jeres profil handler om, end andre personer (f.eks. hvorfor I tror, at disse befolkningsgrupper drikker mere eller mindre end andre befolkningsgrupper, hvis i arbejder med profil 1).
 • Er der sket en udvikling fra 2010 til det nyeste år, der er data fra?
 • Fremlæg jeres resultater for klassen.

Overforbrug af alkohol
Størstedelen af den voksne danske befolkning drikker alkohol, men forbruget er skævt fordelt. Det betyder, at nogle har et meget stort alkoholforbrug, mens andre har et ret beskedent forbrug. 16% af befolkningen på 16 år og derover drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse på højst 10 genstande om ugen - det svarer til mere end 700.000 personer. Holder man sig inden for denne grænse, har man en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol. 

OPGAVE 1: BEREGN, HVOR MEGET ALKOHOL DANSKERNE DRIKKER?

Man kan undersøge, hvor meget alkohol danskerne drikker på flere måder. Man kan f.eks. registrere, hvor meget alkohol, der sælges per indbygger i Danmark. Den registrering sker i det, der hedder Danmarks Statistik. Og Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund.

 • Del jer op i grupper med to elever i hver gruppe. Gå ind på Danmarks statistiks hjemmeside. Her kan I finde oplysninger om forbrug og salg af alkohol og tobak pr. indbygger efter type.
 • Beregn, hvor mange liter ren alkohol, der blev solgt i 2019 (eller eventuelt et nyere år) pr. indbygger over 18 år. Det gør I ved at vælge ”Salg af ren alkohol, pr. indbygger over 18 år (gnsntl. antal liter)” og år ”2019”.
 • Tag udgangspunkt i svaret på forrige spørgsmål (liter ren alkohol pr. indbygger over 18 år), og regn ud, hvad det svarer til i hhv.: 1) øl, 2) flasker vin, og 3) flasker spiritus. For at beregne det, skal I bruge boksen nedenfor.

En genstand er 1,5 cl. eller 15 ml ren alkohol.

 • En almindelig øl svarer til én genstand
 • 1 flaske vin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande
 • 1 flaske spiritus (70 cl) indeholder ca. 18-20 genstande alt efter styrken af spiritussen
Forbrug og forebyggelse

Figur 1. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug

Alkohol i et historisk perspektiv
Danskerne har siden 1500-tallet haft et stort forbrug af alkohol. I 1500-tallet drak danskerne øl i stedet for vand. Men det var fordi øl var mere hygiejnisk end drikkevandet, som kunne være meget forurenet. Dengang var det normalt at drikke op til 10 liter øl om dagen. Alkoholprocenten var dog lavere sammenlignet med den øl, vi drikker i dag. Alkoholforbruget har ændret sig meget i løbet af 1900-tallet. F.eks. faldt alkoholforbruget markant, da man i 1917 hævede skatterne på alkohol, men særligt i løbet af 1960erne og 1970erne steg alkoholforbruget meget igen. De senere år er alkoholforbruget faldet en anelse igen, men det er fortsat langt højere end det var efter 1917 og frem til 1960erne. 

OPGAVE 3: ALKOHOLVANER BLANDT UNGE I EUROPA

Hvert fjerde år undersøger man 15-16-åriges brug af alkohol, røg og stoffer. Det sker via en spørgeskemaundersøgelse, og den foretages af det, der hedder Det Europæiske Skoleprojekt for Alkohol og Andre Stoffer (ESPAD). Det er en international forskningsenhed, der arbejder på tværs af en lang række europæiske lande. Den seneste ESPAD-spørgeskemaundersøgelse er fra 2019. Den indeholder knap 100.000 besvarelser fra unge på tværs af 35 europæiske lande. I undersøgelsen fra 2019 spurgte man bl.a., hvor meget og hvor ofte unge drikker. 


Del jer op i seks grupper og gå ind i på ESPADs hjemmeside og åben rapporten fra 2019. Gå til tabel 7 på side 47, hvor der er en tabel med følgende tre forskellige mål for alkoholforbrug:

1.    Lifetime use (%) (andelen, der nogensinde har drukket alkohol)

2.    30-day use (%) (andelen, der har drukket alkohol inden for de sidste 30 dage)

3.    Intoxication the last 30 days (%) (andelen, der har været fulde inden for de sidste 30 dage)

Fordel de forskellige mål for alkoholforbrug på de seks grupper, så to grupper kommer til at arbejde med det samme mål for alkoholforbrug. Med udgangspunkt i jeres mål skal I:

 • Fokusere på Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Irland, Finland og Island). Hvordan ser forbruget ud i Danmark sammenlignet med forbruget i vores nabolande?
 • Kig på, hvordan piger og drenge fordeler sig i forhold til jeres mål for alkohol. Er der forskelle eller ligheder i piger og drenges alkoholforbrug i de forskellige lande?
 • Fremlæg jeres resultater for klassen og diskuter, hvad der kan være årsag til, at der er forskel på alkoholforbruget blandt unge i Danmark og unge i andre Europæiske lande.
 • Diskuter i klassen, hvordan man kan nedbringe alkoholforbruget blandt unge i Danmark.

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk